عربي


About Us
Companies
Achievements
Social Responsibility
Investor Relations
Our Brands
Careers
Contact Us
Sitemap

Sitemap


   About Us
          History
        Structure
        CEO Word
        Board of Directors
        Vision & Mission
        Values
        Corporate Governance
 
  Companies  
         Yaqin Investments  
         Near East Industries & Trade  
         Near East Distribution & Marketing  
         Al'Ard Agricultural Products  
         Ittehad Anabtawi Trading & Ivestment  
         Alpha Trans  
  Achievements                                                                                                                                                                
           Certificates  
           Success Stories  
   Social Responsibility  
           Relationship with Society  
           Social Accountability  
   Investor Relation  
           Investment in Palestine
         Investment in Anabtawi Group
 
   Our Brands  
           AL'Ard 
         
Safi
         Al Khayyal 
        
Oleina
         Zaitona  
        
Impored Brands
 
   Careers  
   Media Corner  
           Press Releases
         Photo Gallery
 
   Contact Us